حالت نمایش 12 24 36 All

خازن راه انداز موتور 12.5 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (WEOO)

150,000 تومان
خازن راه انداز موتور 12.5 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (WEOO)

خازن راه انداز موتور 16 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (EICAR)

150,000 تومان
خازن راه انداز موتور 16 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (EICAR)

خازن راه انداز موتور 18 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (EICAR)

150,000 تومان
خازن راه انداز موتور 18 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (EICAR)

خازن 370 ولت 35 میکروفاراد

1,500,000 تومان
خازن 370 ولت 35 میکروفاراد

خازن 370 ولت 35 میکروفاراد

1,500,000 تومان
خازن 370 ولت 35 میکروفاراد

خازن 5 میکروفاراد 370 ولت (AEROVOX P50G3705E)

1,200,000 تومان
خازن 5 میکروفاراد 370 ولت (AEROVOX P50G3705E)

خازن 5 میکروفاراد 370 ولت (SA3705-A14)

1,500,000 تومان
خازن 5 میکروفاراد 370 ولت (SA3705-A14)

خازن 75 میکروفاراد 370 ولت (SFA3775A14)

2,000,000 تومان
خازن 75 میکروفاراد 370 ولت (SFA3775A14)

خازن راه انداز موتور 10 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (ELIN)

180,000 تومان
خازن راه انداز موتور 10 میلکرو فاراد 450 ولت مدل (ELIN)

کمکی خازن استارتی (Klixon 3EA1 M/A 32320 Start Assist Device Mars QC-14)

250,000 تومان
کمکی خازن استارتی (Klixon 3EA1 M/A 32320 Start Assist Device Mars QC-14)