حالت نمایش 12 24 36 All

ترانزیستور 2N1489

190,000 تومان
ترانزیستور 2N1489 DIP 2پایه قابلمه ای

ترانزیستور 2N3553

80,000 تومان
ترانزیستور 2N3553 DIP 3پایه

ترانزیستور 2N3819

50,000 تومان
ترانزیستور 2N3819 DIP 3پایه

ترانزیستور 2N3906

15,000 تومان
ترانزیستور 2N3906 DIP 3پایه

ترانزیستور 2SA101

86,000 تومان
ترانزیستور 2SA101 DIP سه پایه

ترانزیستور 2SD180

180,000 تومان
ترانزیستور 2SD180 DIP 2پایه قابلمه ای

ترانزیستور A1015

35,000 تومان
ترانزیستور A1015 DIP 3پایه

ترانزیستور A1298 (COED SMD IY)

40,000 تومان
ترانزیستور A1298 (COED SMD IY)

ترانزیستور A1357

40,000 تومان
ترانزیستور A1357 DIP 3پایه

ترانزیستور A725

17,000 تومان
ترانزیستور A725 DIP 3پایه

ترانزیستور A733

35,000 تومان
ترانزیستور A733 DIP سه پایه

ترانزیستور AC127

70,000 تومان
ترانزیستور AC127 DIP 3پایه

ترانزیستور AC187

45,000 تومان
ترانزیستور AC187 DIP 3پایه

ترانزیستور AC188/01

80,000 تومان
ترانزیستور AC188/01 DIP 3پایه

ترانزیستور BC817 (6C)

35,000 تومان
ترانزیستور BC817 (6C) SMD  

ترانزیستور BCP68

45,000 تومان
ترانزیستور BCP68 SMD 3پایه

ترانزیستور BD135

35,000 تومان
ترانزیستور BD135 DIP 3پایه

ترانزیستور BD438

40,000 تومان
ترانزیستور BD438 DIP 3پایه

ترانزیستور BFS20 (G1)

35,000 تومان
ترانزیستور BFS20 (G1) SMD

ترانزیستور BUW12A

150,000 تومان
ترانزیستور BUW12A Earth orbitrek

ترانزیستور KSP44

45,000 تومان
ترانزیستور KSP44 DIP 3پایه

ترانزیستور PMBTA42 (CODE SMD 1D)

20,000 تومان
ترانزیستور PMBTA42 (CODE SMD 1D)

ترانزیستور ST13009L

55,000 تومان
ترانزیستور ST13009L DIP 3پایه

ترانزیستور TIP42C

75,000 تومان
ترانزیستور TIP42C   TIP42C DIP 3پایه

ترانزیستور دارلینگتون BDX53A

75,000 تومان
ترانزیستور دارلینگتون BDX53A DIP 3پایه